Ortho individuele woontrajecten (autisme)

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze organisatie hecht ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid. De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien. De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

OPDRACHT

Je ondersteunt de begeleidende teams in het bieden van kwaliteitsvolle en deskundige ondersteuning aan onze cliënten. Je bent de stem en vertegenwoordiger van het cliënt-perspectief, en monitort en verdedigt de vraagsturing, het partnership, de groei en versterking van en door de cliënt.

KERNTAKEN EN ROLLEN

Voor nieuwe cliënten

 • Vast lid van het startteam binnen je cluster: Je bent verantwoordelijk voor de beeldvorming over de cliënt, het eerste handelingsplan en werkt actief mee aan de voorbereiding van de concrete opstart.

Voor bestaande cliënten (en vanaf opstart van een nieuwe cliënt)

 •  Ondersteuning van de cliënt zelf: Je neemt gesprekken op met de cliënt en/of zijn netwerk op basis van specifieke ondersteuningsvragen.
 • Brugfunctie naar het netwerk: Je vervult een brugfunctie tussen het netwerk van de cliënt, de cliënt en de begeleiders wanneer dit nodig is. Je neemt in specifieke situaties een intensieve (methodische) contextbegeleiding op.
 • Afstemming tussen contexten: Je zorgt voor de afstemming van de inhoudelijke ondersteuning, aanpak en opvolging van de cliënt tussen diens verschillende levenscontexten. 
 • Ondersteuning bij vastgelopen situaties: Je ondersteunt de cliënt en zijn netwerk bij vastgelopen of moeilijk lopende begeleidingstrajecten.
 • Je bent “eigenaar” van het handelings- en signaleringsplan:  Je bewaakt de kwaliteit van de handelingsplannen en neemt initiatieven om de kwaliteit ervan te bevorderen. Je staat in voor de planning van de evaluatie en bijsturing van de handelingsplannen.

Voor begeleiders

 • Agogische coaching: Je coacht zowel teams als individuele medewerkers.
 • Bewaken en implementeren van Vijvervisie: Je toetst de geboden ondersteuning aan de Vijvervisie en zorgt er mee voor dat deze ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Je introduceert hiervoor specifieke methodieken en tools.
 • Ondersteuning bij opmaak handelings- en signaleringsplannen: Je ondersteunt begeleiders in het opmaken en gebruiken van de handelingsen signaleringsplannen. Je voorziet en ontwikkelt hiervoor het nodige instrumentarium.
 • Ondersteuning bij vastgelopen situaties of moeilijk begeleidbaar gedrag: Je ondersteunt de begeleiders bij vastgelopen of moeilijk lopende begeleidingstrajecten. Je maakt hiervoor de nodige analyses, bepaalt de strategie en volgt de implementatie op.
 • Tandem met teamcoach: Je vormt een hechte tandem met de teamcoach en bent diens back-up als hij/zij afwezig is in zoverre andere teamleden de taken niet zelf kunnen opnemen.
 • Signaleren VTO-noden: Je signaleert VTO-noden aan de Vijver-ortho die deze verwerkt in het VTO-plan

Voor de organisatie

 • Inhoudelijke denkmomenten en vorming: Je werkt mee aan de organisatie van inhoudelijke denkmomenten en vorming (incluis het zelf geven van vorming).
 • Outreach: Op vraag verzorg je outreach voor andere organisaties.
 • Projectwerking: Je neemt een actieve rol op binnen Vijverbrede projecten
 • Meewerken aan het agogisch beleid:  Vanuit je ortho-agogische deskundigheid werk je mee aan verdere visieontwikkeling en implementatie. Je signaleert ervaren hiaten of noden. 

FUNCTIEPROFIEL

Kennis

 • Je hebt kennis van hedendaagse agogische referentiekaders en kan daarmee aan de slag in je werkcontext. Je bent onder andere vertrouwd met het systeemtheoretisch kader, gedragsanalyse en de zelfdeterminatietheorie. 
 • Je hebt kennis van of/en ervaring in het werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking of normale begaafdheid en autisme al dan niet in combinatie met een psychische kwetsbaarheid. 
 • Je hebt naast je kennis van autisme ook een gedegen kennis van psychiatrische ziektebeelden en interventiemethodes.
 • Je hebt inzicht in de maatschappelijke positie van kwetsbare mensen en de effecten van kansarmoede en thuisloosheid.
 • Je kent het ondersteuningslandschap op de eerste lijn en volgt de ontwikkelingen daar op de voet.
 • Je ben vertrouwd met specifieke begeleidingsmethodieken of ondersteuningsmiddelen voor deze cliënten zoals: de Autisme Centraal methodiek, SEO, het vlaggensysteem van Sensoa, krachtgericht werken, …

4.2 Vaardigheden

 • Je bent communicatief sterk: Je past je boodschap aan aan de ontvanger en luistert naar de zienswijze van anderen. Je communiceert relevante informatie op een heldere en beknopte wijze.
 • Je bent sterk gericht op samenwerking, binnen en buiten de organisatie.
 • Je geeft onderbouwd agogisch advies: Je hebt zicht op de perspectieven van diverse partijen ten aanzien van de agogische probleemstelling, denkt steeds vanuit dialoog en kan mensen hierrond samen brengen. Je kan afstand nemen, onderzoekt diverse mogelijkheden om een probleem of kwestie op te lossen en kan hierbij sterk out-of-the-box denken. Je kan je eigen standpunt op een diplomatische wijze overbrengen.
 • Je hebt sterke coachende vaardigheden: Je coacht begeleiders in hun begeleidingsaanpak en geeft op een aangename wijze opbouwende feedback. 
 • Je wil voor 100% gaan voor een echte inclusie van je cliënten en vertrekt steeds vanuit een krachtgerichte benadering. Je ben dan ook een gedreven inspirator voor de begeleiders.
 • Je kan handicapspecifieke kennis en know how delen met reguliere diensten (algemeen en/of in functie van een specifieke cliënt) en bent steeds op zoek naar partners in de eerste lijnszorg om de ondersteuning van je cliënten te optimaliseren.

Houding 

 • Je hebt een grote affiniteit met de doelgroep.
 • Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.
 • Je bent heel empathisch en kan goed luisteren naar de mensen waar je mee samenwerkt.
 • Je bent gedreven, zet door ook op moeilijke momenten of bij weerstand. Je ben sterk oplossingsgericht en bereid om mensen steeds nieuwe kansen te geven.
 • Je hebt de durf om beslissingen te nemen en ook duidelijke verwachtingen te stellen.
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen.
 • Je bent constructief kritisch en loyaal.
 • Je kiest er bewust voor om samen collega’s de organisatiedoelstellingen te realiseren.
 • Je staat loyaal en positief tegen over de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw.
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk.

Diploma en andere vereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma in de welzijnssector, bij voorkeur orthopedagogie of psychologie.
 • Je hebt maal 5 jaar ervaring in de sector.
 • Rijbewijs