Begeleider 1-contextgroepen

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking.

Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze  organisatie  hecht  ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien.

De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

Opdracht

Begeleiden en verzorgen van cliënten om de ontwikkeling en het welzijn van de cliënten te verzekeren en te verbeteren (in deeldomeinen wonen, werken, vorming en vrije tijd).

Taken

Individueel begeleiden van cliënten

 • Bespreekt de noden en wensen van de cliënt en formuleert doelstellingen samen met de cliënt;
 • Werkt mee een individueel handelingsplan uit (bv. beschrijft het functioneren van de cliënt, de verwachtingen en doelstellingen) en bespreekt dit met collega’s, de cliënt en de context van de cliënt (bv. ouders, doorverwijzer, externe hulpverleners);
 • Voert individuele gesprekken met de cliënt in het kader van psychosociale ondersteuning, bevraagt het welzijn en gaat in op individuele vragen;
 • Begeleidt activiteiten op maat (bv. doktersbezoek, samen naar de bank of gemeentediensten gaan, helpen bij het solliciteren);
 • Doet boodschappen en gaat indien mogelijk samen met de cliënt winkelen (bv. kleding);
 •  Volgt desgevallend het budget van de cliënt op (bv. zakgeld) en geeft tips over het gebruik ervan;
 • Evalueert de individuele begeleiding samen met de cliënt, de collega’s en het netwerk van de cliënt en stuurt indien nodig het handelingsplan bij.

Begeleiden van de cliënten in woonactiviteiten en dagbesteding

 • Bevraagt de interesses en de noden bij de cliënten wat betreft de dagbesteding en het creëren van een thuissituatie en geeft de wensen door aan collega’s;
 • Organiseert en begeleidt woonactiviteiten en dagbesteding, op maat van de diverse cliënten;
 • Leert de cliënt vaardigheden en attitudes aan met behulp van bepaalde methodieken (bv. introspectie) en moedigt de cliënt aan om deel te nemen aan activiteiten;
 • Observeert de cliënt tijdens de activiteiten en koppelt terug over het gestelde gedrag;
 • Ziet erop toe dat de cliënt zich kan verplaatsen naar interne en externe locaties (bv. helpt de cliënt in en uit bed, spoort de cliënt aan om tijdig te vertrekken naar de dagbesteding, zoekt vervoer of vervoert de cliënt zelf);
 • Werkt samen met andere organisaties in de omgeving en zet gedeelde initiatieven op (waar mogelijk);
 • Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
 • Biedt psychosociale ondersteuning aan de cliënt (bv. helpt bij interacties, voert gesprekken), vangt crisissituaties op en voorziet in de veiligheid van de cliënten (bv. time-out);
 • Biedt verzorging aan de cliënt (bv. eerste hulp bij ongevallen, ziet toe op inname van klaargelegde medicatie) en voert na voorschrift en instructies van de behandelende arts en verpleegkundige en op basis van een procedure verzorgende en bepaalde verplegende handelingen uit (bv. meet de bloeddruk, legt verbanden, gaat de bloedsuikerspiegel na);
 • Observeert tijdens de verzorging de fysieke toestand van de cliënt (bv. temperatuur, spierspanning) en geeft dit door aan collega’s met een medische achtergrond;
 • Biedt indien nodig begeleiding bij de maaltijd of de persoonlijke hygiëne.

Uitvoeren van administratieve taken

 • Staat in voor de praktische voorbereiding van activiteiten (bv. voorziet knutselmateriaal, zoekt locatie en vervoer);
 • Registreert het dagverloop (bv. uitgevoerde activiteiten) en opmerkelijke observaties en deelt dit mee aan de collega’s (bv. welzijn, gedrag, fysieke veranderingen);
 • Bespreekt de cliëntendossiers met de collega’s (bv. maakt afspraken over extra observaties).

Uitvoeren van huishoudelijke taken

 • Ondersteunt de cliënt bij de dagelijkse huishoudelijke taken of neemt over, bv: houdt de gemeenschappelijke ruimtes en de kamer op orde, wast en plooit kledij, bereidt lichte maaltijden (bv. Boterhammen);
 • Motiveert de cliënt tot het deelnemen aan de huishoudelijke taken.

Mee zorg dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning

 • Geeft de nodige informatie over de cliënt door aan de betrokken ondersteuners en de teamcoach om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren (bv. consultatie bij huisarts).

Ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen

 • Ondersteunt interacties en relaties;
 • Onderhoudt en ondersteunt het contact van de cliënt met zijn/haar familie en persoonlijk netwerk;
 • Helpt bij het opbouwen of uitbreiden van het persoonlijke netwerk van de cliënt;
 • Ontwikkelt initiatieven om de draagkracht van netwerk te versterken (bv door aanvullend vrijetijdsaanbod tijdens avonden en weekends, vakanties, begeleiding aan huis (gezelschapsdienst)en begeleidt deze initiatieven.

Andere activiteiten

 • Staat in voor algemene medische opvolging en controles van de cliënt (bv. jaarlijks tandartsbezoek);
 • Staat in voor een telefonische permanentie: geeft algemene informatie door en schakelt door naar de juiste persoon;
 • Volgt stages op en begeleidt de stagiairs;
 • Neemt deel aan teamvergaderingen;
 • Werkt nieuwe collega’s in.

Functieprofiel

Kennis en vaardigheden

 • Heeft grondige kennis van ontwikkelingspsychologie en (ortho)pedagogische methodieken;
 • Heeft grondige kennis van gesprekstechnieken;
 • Heeft grondige kennis van groepsdynamieken;
 • Heeft algemene kennis van de regels m.b.t. hygiëne, orde en netheid;
 • Heeft algemene kennis van de HACCP-normen (indien nodig);
 • Heeft kennis van verzorgingstechnieken eigen aan de doelgroep;
 • Heeft kennis van EHBO;
 • Heeft kennis  van de procedures en het functioneren van de organisatie;
 •  Rijbewijs B is een vereiste (medewerker zonder rijbewijs zal binnen 2 jaar in dienst een rijbewijs halen)
 • Kan symptomen verbonden aan beperkingen herkennen;
 •  Heeft kennis van hef- en tiltechnieken;
 •  Kan werken met de nodige informaticatoepassingen.

Communicatie

 • Informeert collega’s over gebeurtenissen in de dagelijkse begeleiding en overlegt over toekomstige activiteiten en het functioneren en de wensen van de cliënt;
 • Stimuleert de cliënt m.b.t. tot zijn zelfstandigheid en de deelname aan activiteiten;
 • Voert gesprekken met de cliënt in het kader van de hulpvraag, houdt hierbij rekening met de leeftijd of beperking en brengt de cliënt tot inzichten;
 • Wisselt de algemene informatie uit met de context en externe hulpverleners over het functioneren van de cliënt.

Verantwoordelijkheid

 • Staat in samenspraak met de collega’s en de teamcoach in voor de veiligheid van de cliënten;
 • Staat mee in voor het bepalen van het individueel handelingsplan, werkt dit uit volgens afgesproken procedures en biedt ondersteuning voor het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt;
 • Voert volgens voorschrift van de behandelende arts en instructies van de verpleegkundige verzorgende en bij procedures vastgelegde verpleegkundige taken uit bij de cliënt;
 •  Biedt aan de cliënt dagelijkse verzorging en ondersteuning in dagelijkse activiteiten;
 •  Gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens.

Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
 • Je bent constructief kritisch en loyaal
 • Je kiest bewust om samen met collega’s de organisatie doelstellingen te realiseren