Woonbegeleider "zorg en nabijheid" (A2)

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking.

Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze  organisatie  hecht  ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien. De Vijver wordt versterkt door Dorp n°2 Koningin Fabiola.

Opdracht

Begeleiden en verzorgen van cliënten om de ontwikkeling en het welzijn van de cliënten te verzekeren en te verbeteren (in deeldomeinen wonen, vorming en vrije tijd).

Taken

1 Individueel begeleiden van cliënten

 • Bespreekt noden en wensen van de cliënt;
 • Neemt deel aan de besprekingen van het handelingsplan;
 • Luistert naar wat de cliënt bezighoudt en voert hierover gesprekken (bv. over omgaan met een beperking);
 • Begeleidt activiteiten op maat (bv. doktersbezoek, samen naar de bank of gemeentediensten gaan, helpen bij het solliciteren);
 • Staat in voor algemene medische opvolging en controles van de cliënt (bv. jaarlijks tandartsbezoek);
 • Doet boodschappen en gaat indien mogelijk samen met de cliënt winkelen (bv. kleding);
 • Neemt deel aan overlegmomenten.

2 Begeleiden van de cliënten in dagelijkse activiteiten

 • Organiseert en begeleidt groepsactiviteiten, op maat van de diverse cliënten;
 • Moedigt de cliënt aan om deel te nemen aan activiteiten;
 • Observeert de cliënt en registreert;
 • Ziet erop toe dat de cliënt zich kan verplaatsen naar interne en externe locaties (bv. helpt de cliënt in en uit bed, spoort de cliënt aan om tijdig te vertrekken naar de dagbesteding, zoekt vervoer of vervoert de cliënt zelf);
 • Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
 • Biedt psychosociale ondersteuning aan de cliënt (bv. helpt bij interacties, voert gesprekken), vangt crisissituaties op en voorziet in de veiligheid van de cliënten (bv. time-out);
 • Biedt verzorging aan de cliënt (bv. eerste hulp bij ongevallen, ziet toe op inname van klaargelegde medicatie) en voert na voorschrift en instructies van de behandelende arts en verpleegkundige en op basis van een procedure verzorgende en bepaalde verplegende handelingen uit (bv. meet de bloeddruk, legt verbanden, gaat de bloedsuikerspiegel na);
 • Observeert tijdens de verzorging de fysieke toestand van de cliënt (bv. temperatuur, spierspanning) en geeft dit door aan collega’s met een medische achtergrond;
 • Biedt indien nodig begeleiding bij de maaltijd of de persoonlijke hygiëne.

3 Uitvoeren van administratieve taken

 • Staat in voor de praktische voorbereiding van activiteiten (bv. voorziet knutselmateriaal, zoekt locatie en vervoer);
 • Registreert het dagverloop (bv. uitgevoerde activiteiten) en opmerkelijke observaties en deelt dit mee aan de collega’s (bv. welzijn, gedrag, fysieke veranderingen);
 • Bespreekt de cliëntendossiers met de collega’s (bv. maakt afspraken over extra observaties).

4 Mee zorg dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning

 • Geeft de nodige informatie over de cliënt door aan de betrokken ondersteuners en de teamcoach om de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening te verzekeren (bv. consultatie bij huisarts).

5 Ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen

 • Ondersteunt interacties en relaties;
 • Onderhoudt en ondersteunt het contact van de cliënt met zijn/haar familie en persoonlijk netwerk.

6 Andere activiteiten

 • Staat in voor een telefonische permanentie: geeft algemene informatie door en schakelt door naar de juiste persoon;
 • Neemt deel aan teamvergaderingen.

Functieprofiel

1 Kennis en vaardigheden

 • Heeft basiskennis van ontwikkelingspsychologie en (ortho)pedagogische methodieken;
 • Heeft kennis van gesprekstechnieken;
 • Heeft basiskennis van groepsdynamieken;
 • Heeft algemene kennis van de regels m.b.t. hygiëne, orde en netheid;
 • Heeft algemene kennis van de HACCP-normen (indien nodig);
 • Heeft kennis van verzorgingstechnieken eigen aan de doelgroep;
 • Heeft kennis van EHBO;
 • Heeft kennis van de procedures en het functioneren van de dienst;
 •  Rijbewijs B is een vereiste (medewerker zonder rijbewijs zal binnen 2 jaar in dienst een rijbewijs halen);
 • Kan symptomen verbonden aan beperkingen herkennen;
 •  Heeft kennis van hef- en tiltechnieken;
 •  Kan werken met de nodige informaticatoepassingen;
 •  Inwerktijd: 1 - 3 maanden. 

2 Communicatie

 • Informeert collega’s over gebeurtenissen in de dagelijkse begeleiding en overlegt over toekomstige activiteiten;
 • Luistert naar de cliënt, leeft zich in de situatie in en stelt activiteiten voor;
 • Bespreekt met de cliënt het praktisch verloop en de wensen met betrekking tot de te verlenen zorg;
 • Wisselt informatie uit met betrokken medewerkers en externe instanties in het kader van cliëntgebonden administratie.

3 Probleemoplossing

 • Bevordert de groepssfeer en klaart conflicten tussen cliënten uit;
 • Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
 • Past de werkwijze aan de beperkingen, mogelijkheden en de leefwereld van de cliënt aan;
 • Meldt crisissituaties of onrustbarende gedragingen aan de teamcoach en stelt grenzen bij gedragsmoeilijkheden van de cliënten.

Verantwoordelijkheid

 • Staat mee in voor het uitwerken van het individueel handelingsplan volgens afgesproken procedures en biedt ondersteuning voor het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt;
 • Voert volgens voorschrift van de behandelende arts en instructies van de verpleegkundige verzorgende en bij procedures vastgelegde verpleegkundige taken uit bij de cliënt;
 •  Biedt aan de cliënt dagelijkse verzorging en ondersteuning in dagelijkse activiteiten;
 •  Gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens.

Houding

 • Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw;
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk;
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen;
 • Je bent constructief kritisch en loyaal;
 • Je kiest bewust om samen met collega’s de organisatie doelstellingen te realiseren.

Diploma en andere vereisten

 • Je beschikt over een A2 diploma in de welzijnssector of gelijkwaardig diploma door ervaring.
 • Rijbewijs B

Verloning en voorwaarden

 • Functie op A2 niveau, volgens PC 319.01