Teamcoach woonsetting volwassenen met autisme

 

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze organisatie hecht ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien. De Vijver behoort tot de groep van Dorp n° 2 Koningin Fabiola.

1.Opdracht

Coachen, motiveren, inspireren en stimuleren van je teamleden om de operationele doelstellingen van het team te bereiken en dit in een aangename en motiverende werkomgeving. Je zorgt ook voor  een goede informatiedoorstroming in je team en binnen De Vijver.

2.Plaats in de organisatie

Je rapporteert aan de verantwoordelijke van cluster 2.

3.Taken

Resultaatsgebieden

3.1.Motiveren, inspireren, stimuleren en coachen

Verantwoordelijkheden:
Continu motiveren, inspireren, stimuleren en coachen van de individuele teamleden en het team

Te bereiken resultaten:
De vaardigheden van de teamleden optimaal benutten en verder ontwikkelen
Het team en de teamleden begeleiden naar een hoger niveau van functioneren
Met de juiste competenties en in een optimaal werkklimaat de zelfsturende capaciteit van het team bevorderen

Voorbeelden van activiteiten:
Dagelijkse feedback geven aan teamleden
Het laten leven van de waarden door o.a. voorbeeldgedrag
Evalueren van de noden (opleiding, materieel, …)
Opleidingsbehoeften van  teamleden in kaart brengen
Teamleden ondersteunen op maat
Functionering-, bijsturing-, coaching- en/of evaluatiegesprekken met teamleden

3.2.Opmaken van operationele doelstellingen en/of taken

Verantwoordelijkheden:
Samen met het team en/of andere teamcoaches operationele doelstellingen en/of taken opmaken (zowel voor het individu als voor het team) in lijn met het beleid van de organisatie

Te bereiken resultaten:
Het team en de individuele teamleden duidelijk maken wat van hen verwacht wordt
Een kader aanreiken waarbinnen het team moet werken

Voorbeelden van activiteiten:
(Mee)Opstellen van actieplannen
(Mee)Bepalen van acties die het team gaat ondernemen

3.3.Faciliteren van de planning en organisatie van het team

Verantwoordelijkheden:
Samen met het team en/of andere teamcoaches de planning en organisatie faciliteren

Te bereiken resultaten:
Verzekeren dat het team een efficiënte en continue dienstverlening aanbiedt

Voorbeelden van activiteiten:
Opmaken werkplanning
Mee bewaken van de kosten-baten van de werking

3.4.Monitoren van de werkzaamheden van het team

Verantwoordelijkheden:
Samen met het team en/of andere teamcoaches de werkzaamheden van het team (laten) monitoren
Feedback geven aan het team over de stand van zaken ten aanzien van de doelstellingen
Initiëren van bijsturing de planning en organisatie faciliteren

Te bereiken resultaten:
De realisatie van doelstellingen, taken en projecten garanderen

Voorbeelden van activiteiten:
Werkoverleg initiëren
Nakijken van de kwaliteit van het werk
Opvolgen van de KPI’s
Samen met het team, optimaliseren van processen

3.5.Beheren van budget

Verantwoordelijkheden:
Samen met het team de nodige middelen voor het team inschatten
Na toewijzing beheren van de middelen

Te bereiken resultaten:
Verzekeren dat de beschikbare middelen optimaal worden ingezet en verantwoord  in functie van de noden

Voorbeelden van activiteiten:
Middelen aanvragen en onderbouwen
Budgetten beheren, toelichten en implementeren
Zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig budgetvoorstel en voor een accuraat budgetbeheer en –controle

3.6.Rapporteren

Verantwoordelijkheden:
Binnen de vooropgestelde timing en vorm rapporteren over de werking en de behaalde resultaten

Te bereiken resultaten:
Het management een inzicht te geven in de werking van het team en de resultaten

Voorbeelden van activiteiten:
Rapporteren over de voortgang en resultaten van KPI’s , projecten en de algemene werking van het team
Opmaak werkingsverslag
Deelname aan overleg binnen de cluster

3.7.Informatiedoorstroming

Verantwoordelijkheden:
Informatie in alle richtingen laten doorstromen

Te bereiken resultaten:
Het team de informatie bezorgen die nodig is voor de eigen werking
Het management informatie geven over wat er leeft op de werkvloer
De teamleden op de hoogte brengen over genomen beslissingen

Voorbeelden van activiteiten:
Informele contacten onderhouden
Teamoverleg faciliteren
Meebouwen aan een extern netwerk
Externe informatie naar het team brengen

3.8.Meewerken

Verantwoordelijkheden:
Meewerken aan projecten
Meewerken in het team
Vanuit de eigen praktijk, input leveren in verbeterings- en veranderingstrajecten

Te bereiken resultaten:
Bijdragen aan de doelstellingen en/of resultaten van het team of het project

Voorbeelden van activiteiten:
Suggesties voor verbetering aanbrengen
Vertalen van ideeën van teamleden naar projectteam

4.Functieprofiel

4.1.Kennis

Kennis inzake leidinggeven of coachen
Minimaal bachelor of graduaat orthopedagogie of aanverwant diploma
Minimum 5 jaar ervaring in het werkveld en 2 jaar ervaring met leiding geven en/ of coachen
Computerkennis (tekstverwerking, rekenbladen) hebben en de interne toepassingen / programma’s leren en kunnen gebruiken
Rijbewijs B
Bijkomende kennis inzake ondersteunen van mensen met gedrags-en emotionele problemen en psychische kwetsbaarheid (SEO, nieuwe autoriteit,…)
Ruime bijkomende kennis autisme
Inzicht in eerstelijnszorg in de regio Antwerpen
Pluspunt ervaring binnen een coachopdracht met de doelgroep van uw cluster

4.2.Vaardigheden

Je kan kennis delen en zorgt ervoor dat kennis binnen jouw team geborgd blijft
Je houdt van een ruim en gevarieerd takenpakket
Je bent sterk in het omgaan met veel mensen (cliënten, teamleden, netwerk van cliënten, collega’s uit andere diensten…)
Je werkt verbindend
Je werkt dialoog gestuurd en kan goed feedback geven en krijgen
Je kan mensen laten groeien
Je kan omgaan met agressie en kunt passend interveniëren

4.3.Houding

Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
Je bent constructief en loyaal
Je kiest bewust om samen met collega’s organisatiedoelstellingen te realiseren