Ortho cluster 2

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking.

Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze organisatie  hecht ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien. De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

Opdracht

Je ondersteunt de begeleidende teams in het bieden van kwaliteitsvolle en deskundige ondersteuning aan onze cliënten. Je bent de stem en vertegenwoordiger van het cliënt-perspectief, en monitort en verdedigt de vraagsturing, het partnership, de groei en versterking van en door de cliënt.

Kerntaken en rollen

Voor nieuwe cliënten:

 • Je bent verantwoordelijk voor de beeldvorming over de cliënt, het eerste handelingsplan en werkt actief mee aan de voorbereiding van de concrete opstart.

Voor bestaande cliënten (en vanaf opstart van een nieuwe cliënt)

 • Je neemt gesprekken op met de cliënt en/of zijn netwerk op basis van specifieke ondersteuningsvragen.
 • Je vervult een brugfunctie tussen het netwerk van de cliënt, de cliënt en de begeleiders wanneer dit nodig is. Je neemt in specifieke situaties een intensieve (methodische) contextbegeleiding op.
 • Je zorgt voor de afstemming van de inhoudelijke ondersteuning, aanpak en opvolging van de cliënt tussen diens verschillende levenscontexten.
 • Je ondersteunt de cliënt en zijn netwerk bij vastgelopen of moeilijk lopende begeleidingstrajecten.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de handelingsplannen en neemt initiatieven om de kwaliteit ervan te bevorderen.
 • Je staat in voor de planning van de evaluatie en bijsturing van de handelingsplannen.

Voor begeleiders

 • Je coacht zowel teams als individuele medewerkers.
 • Je toetst de geboden ondersteuning aan de Vijvervisie en zorgt er mee voor dat deze ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Je introduceert hiervoor specifieke methodieken en tools.
 • Je ondersteunt begeleiders in het opmaken en gebruiken van de handelings- en signaleringsplannen.
 • Je voorziet en ontwikkelt hiervoor het nodige instrumentarium.
 • Je ondersteunt de begeleiders bij vastgelopen of moeilijk lopende begeleidingstrajecten.
 • Je maakt hiervoor de nodige analyses, bepaalt de strategie en volgt de implementatie op.
 • Je vormt een hechte tandem met de teamcoach en bent diens back-up als hij/zij afwezig is in zoverre andere teamleden de taken niet zelf kunnen opnemen.
 • Je signaleert VTO-noden aan de Vijver-ortho die deze verwerkt in het VTO-plan

Voor de organisatie

 • Je werkt mee aan de organisatie van inhoudelijke denkmomenten en vorming (incluis het zelf geven van vorming).
 • Op vraag verzorg je outreach voor andere organisaties.
 • Je neemt een actieve rol op binnen Vijverbrede projecten
 • Vanuit je ortho-agogische deskundigheid werk je mee aan verdere visie-ontwikkeling en implementatie.
 • Je signaleert ervaren hiaten of noden.

Functieprofiel

Kennis

 • Je hebt kennis van hedendaagse agogische referentiekaders en kan daarmee aan de slag in je werkcontext. Je bent onder andere vertrouwd met het systeemtheoretisch kader, gedragsanalyse, de zelfdeterminatietheorie en nieuwe autoriteit.
 • Je hebt kennis van of/en ervaring in het werken met cliënten met een licht verstandelijke beperking of normale begaafdheid en/of autisme waarbij er een sterke discrepantie is tussen hun kunnen en aankunnen.
 • Je hebt kennis van of/en ervaring met cliënten met moeilijk begeleidbaar gedrag omwille van de net vermelde discrepantie of omwille van bijkomende psychische of psychiatrische problematiek.
 • Je hebt kennis van psychiatrische ziektebeelden.
 • Je ben vertrouwd met specifieke begeleidingsmethodieken of ondersteunings-middelen voor deze cliënten zoals de Autisme Centraal methodiek, Teacch, SEO, het vlaggensysteem van Sensoa, …

Vaardigheden

 • Je bent communicatief sterk: je past je boodschap aan aan de ontvanger en luistert naar de zienswijze van anderen. Je communiceert relevante informatie op een heldere en beknopte wijze.
 • Je bent sterk gericht op samenwerking, binnen en buiten de organisatie.
 • Je geeft onderbouwd agogisch advies
 • Je hebt zicht op de perspectieven van diverse partijen ten aanzien van de agogische probleemstelling, denkt steeds vanuit dialoog en kan mensen hierrond samen brengen.
 • Je kan afstand nemen, onderzoekt diverse mogelijkheden om een probleem of kwestie op te lossen en kan hierbij sterk out-of-the-box denken.
 • Je kan je eigen standpunt op een diplomatische wijze overbrengen.
 • Je hebt sterke coachende vaardigheden
 • Je coacht begeleiders in hun begeleidingsaanpak en geeft op een aangename wijze opbouwende feedback.
 • Je streeft steeds naar een zo groot mogelijke inclusie voor je cliënten en kan begeleiders hier sterk in inspireren.

Houding

 • Je hebt een grote affiniteit met de doelgroep.
 • Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.
 • Je bent heel empathisch en kan goed luisteren naar de mensen waar je mee samenwerkt.
 • Je bent gedreven, zet door ook op moeilijke momenten of bij weerstand. Je ben sterk oplossingsgericht en bereid om mensen steeds nieuwe kansen te geven.
 • Je hebt de durf om beslissingen te nemen en ook duidelijke verwachtingen te stellen.
 • Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen.
 • Je bent constructief kritisch en loyaal.
 • Je kiest er bewust voor om samen collega’s de organisatiedoelstellingen te realiseren.
 • Je staat loyaal en positief tegen over de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw.
 • Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk.

Diploma en andere vereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma in de welzijnssector, bij voorkeur orthopedagogie of psychologie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de sector.
 • Rijbewijs B

Verloning en voorwaarden

 • Verloning op masterniveau
 • Je maakt deel uit van het team dat de organisatie-permanentie waarneemt via een beurtrol.