Mobiel-ambulante begeleider A1

Coaching en coördinatie (A1)

 

De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een beperking. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen en jongeren met verstandelijke beperking en/of autisme. De droom van onze cliënten staat centraal in onze ondersteuning. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers. Onze  organisatie  hecht  ook een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.

De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en door het Agentschap Opgroeien.

De Vijver behoort tot de groep van Dorp n°2 Koningin Fabiola.

1 Opdracht

De cliënt ondersteunen in het zelfstandig wonen om het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt in de eigen woonomgeving te bevorderen en/of te behouden.

2 Taken

2.1 Opmaken en bijsturen van het handelingsplan

 • Bespreekt de noden en wensen van de cliënt en formuleert doelstellingen samen met de cliënt;
 • Werkt mee een individueel handelingsplan uit (bv. beschrijft het functioneren van de cliënt, de verwachtingen en doelstellingen) en bespreekt dit met collega’s, de cliënt en, na instemming van de cliënt, het netwerk (bv. ouders, doorverwijzer, externe hulpverleners);
 • Evalueert de individuele begeleiding samen met de cliënt, de collega’s en, na instemming van de cliënt, het netwerk van de cliënt en stuurt indien nodig het handelingsplan bij.

2.2 Begeleiden van de cliënten in dagelijkse activiteiten

 • Werkt een leertraject uit om dagelijkse activiteiten aan te leren of ervoor te zorgen dat de cliënt zijn/haar zelfstandigheid zo lang mogelijk kan behouden;
 • Ondersteunt de cliënt in de zoektocht naar een geschikte woning;
 • Werkt een methodiek of stappenplan uit om huishoudelijke activiteiten aan te leren of te onderhouden;
 • Begeleidt en ondersteunt de cliënt met administratieve en financiële zaken.
 • Ondersteunt en motiveert de cliënt bij het vinden en behouden van werk en een geschikte dagbesteding.
 • Faciliteert en bemiddelt bij de communicatie tussen cliënt en werkplek/dagbesteding.

2.3 Psychosociaal ondersteunen van cliënten

 • Voert individuele gesprekken met de cliënt in het kader van psychosociale ondersteuning, bevraagt het welzijn, gaat in op individuele vragen (bv. vormgeven aan de vrijetijdsinvulling, leren omgaan met een beperking) en verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde hulpverlening;
 • Bespreekt persoonlijke zaken (problemen maar ook sterke kanten of krachtbronnen) met de cliënt en verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde hulpverlening;
 • Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
 • Vangt crisissituaties op en kan deze ombuigen in kansrijke situaties.

2.4 Ondersteuning bieden aan cliënten i.v.m. het fysieke welbevinden.

 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt bij zijn medisch welbevinden en volgt medische zaken mee op.
 • Gaat samen met cliënt op zoek naar:  ondersteuning betreffende hygiëne, voeding, lichaamsbeweging, seksualiteit… en legt de nodige contacten

2.5 Zorg dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning

 • Registreert contactmomenten en maakt een verslag van het verloop van de begeleiding.
 • Bespreekt met collega’s individuele dossiers en wisselt advies uit (bv. teamvergadering).
 • Ondersteunt en begeleidt de cliënt in de uitwisseling van informatie.

2.6 Netwerk en contextgerichte ondersteuning en communicatie

 • Ondersteunt de cliënt in het uitbouwen van het eigen netwerk.
 • Ondersteunt de cliënt in zijn/haar gezinssituatie en/of familiale banden;
 • Ondersteunt de cliënt in zijn/haar vriendschappen en relaties;
 • Organiseren en deelnemen aan zorgoverleg, netwerktafels, …

2.7 Andere activiteiten

Volgt stages op en begeleidt de stagiairs;
Neemt deel aan teamvergaderingen;
Werkt nieuwe collega’s in;
Handicapspecifieke kennis en know how delen en inzetten door in ‘reguliere diensten’ te werken/te participeren vanuit De Vijver, bijvoorbeeld 1G1P, CAW, buurtwerk;
Zoekt actief naar en onderhoudt banden met (reguliere) diensten en voorzieningen en formele en informele netwerken in de buurt van cliënten;
Kan zorgen voor een inbedding in de buurt.

3 Functieprofiel

3.1 Kennis en vaardigheden

 • Heeft grondige kennis van ontwikkelingspsychologie en (ortho)pedagogische methodieken;
 • Heeft grondige kennis van gesprekstechnieken;
 • Heeft algemene kennis van de sociale kaart. Kan gericht zoeken in de sociale kaart;
 • Heeft kennis  van de procedures en het functioneren van de dienst en de organisatie;
 • Rijbewijs B is een vereiste (medewerker zonder rijbewijs zal binnen 2 jaar in dienst een rijbewijs halen)
 • Inwerktijd:  3 - 6 maanden.

3.2 Communicatie

 • Overlegt intern over complexe situaties bij cliënten en wisselt adviezen over de verderzetting van de begeleiding uit;
 • Stimuleert de cliënt m.b.t. tot het zelfstandig wonen en het uitvoeren van activiteiten en geeft hiervoor tips;
 • Voert gesprekken met de cliënt in het kader van de hulpvraag en brengt de cliënt tot inzichten;
 • Wisselt de algemene informatie uit met de context en externe hulpverleners over het functioneren van de cliënt.

3.3 Probleemoplossing

Werkt preventief en voorziet een gunstig klimaat waar de veiligheid zo groot mogelijk is;
Doet beroep op de expertise van collega’s bij afwijkingen en problemen in de verzorging van de cliënt;
Past de individuele begeleiding aan op maat van de cliënten en gaat indien nodig op zoek naar alternatieve methoden of bespreekt mogelijkheden met collega’s.

3.4 Verantwoordelijkheid

Staat mee in voor het bepalen van het individueel handelingsplan, werkt dit uit volgens afgesproken procedures en biedt ondersteuning voor het welzijn, de gezondheid en de zelfredzaamheid van de cliënt;  
Controleert de door de cliënt uit te voeren activiteiten voor het zelfstandig wonen;
Gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens.

3.5 Houding

Je staat positief en loyaal tegenover de missie en beleeft de waarden van De Vijver vzw
Je gaat op een respectvolle wijze om met medewerkers, cliënten en hun sociaal netwerk
Je wil jezelf steeds verder ontwikkelen
Je bent constructief kritisch en loyaal
Je kiest bewust om samen met collega’s de organisatie doelstellingen te realiseren

4 Diploma en andere vereisten

Je beschikt over een bachelor-diploma in de welzijnssector of gelijkwaardig diploma door ervaring.
Rijbewijs B

5 Verloning en voorwaarden

Functie op A1 niveau, volgens PC 319.01