Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader

Waar staat De Vijver voor? Op welke manier willen we dat verwezenlijken? Dat kan je hieronder lezen.

1 Missie van De Vijver

WIJ WILLEN

 • De droom van onze cliënt mee helpen realiseren.
  • Cliënt is in balans met zichzelf
  • Cliënt heeft een plek in de samenleving
 • Via uitbouw van een ondersteuningsaanbod en uitdagen van de samenleving op het vlak van inclusie en participatie
 • Samen met andere partners als mogelijk en indien nodig
 • Met bevlogen medewerkers die ingezet worden op basis van hun talenten

2 Waarden van De Vijver

De waarden hieronder beschreven zin idealen en motieven die wij als organisatie nastrevenswaardig beschouwen. Daarbij zijn volgende uitgangspunten erg belangrijk:

 • Alle waarden zijn onderling afhankelijk en contextgebonden.
 • Alle waarden staan in een dialogische relatie met elkaar.
 • Alle waarden zijn van toepassing zowel op het individu binnen de organisatie als op de organisatie als geheel.
 • Alle waarden kleuren onze interne en externe relaties.

De waarden zijn de volgende:

RESPECTVOL

We gaan respectvol om met elkaar en laten iedereen in zijn waarde. Iedereen is fundamenteel evenwaardig. Elke interactie vertrekt vanuit een waarderende houding.

SAMENWERKEND

We gaan samen met alle betrokkenen op pad als partners. Alle betrokkenen nemen verantwoordelijkheid, elk binnen eigen mogelijkheden. Verbondenheid draagt de samenwerking

KRACHTGERICHT

Wij werken vanuit de kracht die ieder persoon bezit om vorm te geven aan zijn leven. Alle mensen kunnen leren om hun positieve kracht te ontdekken en in te zetten. Iedereen heeft recht op de gepaste ruimte en steun om te kunnen leren en groeien.

DIALOOGGESTUURD

Wij sturen alle interacties, zowel interne als externe, via dialoog. Wij kiezen voor een dialogisch evenwicht tussen aanbodgericht en vraag-gestuurd werken

DESKUNDIG

Wij spreken elkaar aan op deskundigheid en kwaliteit.

OPEN

Wij kiezen voor een open en transparante organisatie. Open communicatie en integriteit vormen de basis voor onderling vertrouwen. Wij staan open voor de eigenheid en de diversiteit van mensen en hun visie.

DUURZAAM

Wij gaan duurzaam om met mensen en middelen.

3 Kernopdrachten van De Vijver

Na het definiëren van de droom en de waarden van De Vijver werden de kernopdrachten als volgt geformuleerd:

 • Vertrekkend vanuit hun kracht ondersteunen wij volwassen personen met een beperking in de realisatie van hun droom.
 • Wij werken samen met hun netwerk en met alle partners die deze opdracht mee kunnen realiseren.

4 Doel en strategie

Maar hoe die kernopdrachten realiseren? Daarvoor stellen we doelen op en koppelen daar een strategie aan. Zo krijgen we resultaten die we willen bereiken binnen een termijn van 3 tot 5 jaar. We willen deze vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

4.1 Cliëntenperspectief

De Vijver staat open voor alle ondersteuningsvragen: of wij doen het zelf of we werken samen met verschillende partners. De Vijver is dé partner in de regio die meebouwt aan een samenleving voor iedereen.

 • C1. Werken vanuit co-creatie zodanig dat we samen antwoorden bieden op individuele en collectieve ondersteuningsvragen.
 • C2. Deskundige dienstverlening organiseren zodanig dat we een duurzame relatie met onze cliënten uitbouwen.
 • C3. Ons imago versterken zodanig dat we nieuwe cliënten aantrekken.

4.2 Financieel perspectief

De Vijver is een toekomstgerichte, financieel gezonde, sociale onderneming.

 • F1. Financieel gezond zijn zodanig dat we de droom van onze cliënten blijvend kunnen waarmaken.

4.3 Procesperspectief

Onze kernprocessen zijn cliëntgericht en kostenefficiënt. De Vijver is een transparante, wendbare organisatie, met korte communicatielijnen waar Innovatie centraal staat.

 • P1. Kernprocessen verder ontwikkelen zodanig dat de verwachtingen van de cliënt beantwoord worden.
 • P2. Een Vijverbrede kwaliteitswerking organiseren zodanig dat die resulteert in een transparante en wendbare organisatie.
 • P3. Veranderingsprocessen autonoom aanwenden zodanig dat snel kan ingespeeld worden op de interne en externe noden. 

4.4 Leer & groeiperspectief

De Vijver heeft trotse medewerkers, die graag innoveren en bevlogen werken vanuit hun talenten. De Vijver heeft een open en uitnodigende infrastructuur

 • L1. Bakens en kaders aanreiken om zelfstandig en flexibel te werken zodanig dat ze zelf invulling kunnen geven aan hun opdracht.
 • L2. Verruimen van de organisatie- en functionele competenties zodanig dat zelfsturing mogelijk wordt.
 • L3. Streven naar een passende infrastructuur zodanig dat kunnen openstaan voor alle ondersteuningsvragen.
 • L4. Wij stellen technologie en IT ter beschikking zodanig dat deze een efficiënte werking en een goede informatiestroom ondersteunen.

5 Geschreven referentiekader

5.1 Kwaliteitsvolle ondersteuning

Hierin worden de basisprincipes voor kwaliteitsvolle ondersteuning binnen De Vijver uitgelegd. Co-creatie krijgt hierin een prominente plaats.

5.2 Kaderteksten doelgroepen

Voor al onze doelgroepen die we ondersteunen, zijn er kaderteksten uitgeschreven. 

Concreet gaat het om volgende groepen:

 • Personen met diagnose autismespectrumstoornis
 • Personen met verstandelijke beperking
 • Personen met interneringsstatuut
 • Personen met bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen (GES+)
 • Personen met bijkomende medische problematiek (MED+)

Grosso modo vind je volgende indeling in de kaderteksten terug:

 • Omschrijving doelgroep
 • Wooninfrastructuur (beschrijving, inplanting, veiligheid, groepsgrootte)
 • Technische hulpmiddelen (medisch/paramedisch, domotica,…)
 • Visie
 • Inhoudelijke denkkaders
 • Methodieken
 • Medewerkers (aantal, verdeling individueel vs groep, kwalificaties, vto, competenties, …)
 • Samenwerking met derden (netwerken, vrijwilligers, andere hulpverleners)

5.3 Kaderteksten organisatie-ondersteunende diensten en expertisecel

 • Inzet personele middelen
 • Registraties en rapportering overheid
 • Budgetverantwoordelijkheid
 • Kader HR
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden
 • Kader infrastructuur en beheer infrastructuur
 • Kader IT en communicatieondersteuning (incl telefonie)
 • Kader co-creatie
 • Kader externe communicatie
 • Kader online dienstverlening